உயிர் பதிப்பகம்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

தமிழரின் தாவர வழக்காறுகள் – ஒரு பார்வை

மனிதனுக்கும் தாவரத்திற்கும் இடையிலான பந்தம் மிகவும் நுட்பமானது. மருத்துவத்தைச் சார்ந்த வகையில் மட்டும் தாவரங்களை அறிந்து வைத்திருக்கும் வாசகர்களுக்கு இப்புத்தகம் தாவரங்களின் பன்முகத் தன்மையை மட்டுமல்லாது சமூகம்

Read More