ஈழவாணி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

கொச்சிக்கட Vs கும்மிடிபூண்டி

2010க்கு  பிறகு ஈழத்திலிருந்து வரும் இலக்கிய படைப்புகளின் எண்ணிக்கை கூடியுள்ளதாகவே நினைக்கிறேன். புனைவும் அபுனைவும் என்று ஈழத்தின் பல்வேறு பரிணாமங்களையும் போருக்கு முன்பும் பின்புமாயிருந்த நிலம் மக்களின்

Read More