இரா.கவியரசு

நூல் விமர்சனம்புனைவு

முடிவிலியில் வளரத் துடிக்கும் ஒரு வண்ணத்துப் பூச்சி

ஒரு கவிதை தொகுப்பு வழியாக அறியப்படும் ஒரு கவிஞர் அவர் எழுதிய கவிதைகளின் வழியாகவே மேலும் அறியப்பட வேண்டியவராக இருக்கிறார். சமூகத்திலிருந்தும், பொதுவெளியிலிருந்தும் , இயற்கையிடமிருந்தும், மேலும்

Read More