இரவுச் சுடர்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

சூடாமணியின் ”இரவுச் சுடர்” ஒரு பார்வை

தமிழ் விமர்சகர்களின் பார்வையில் இன்று தப்பிய ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் சூடாமணி. மனோதத்துவ பார்வையில் இலக்கியம் படைக்கும் ஒரு சில தமிழ் எழுத்தாளர்களில் மிக முக்கியமானவர் என்று

Read More