ஆனி ஃபிராங்க்

Non-Fictionsஅபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

ஆனி ஃபிராங்க் ​​டைரிக் குறிப்புகள் – ஒரு பார்வை

13 மற்றும் 14 வயதுகளில் தனது நாட்குறிப்புகளை எழுதிய ஒரு சிறுமியின், அன்றாட வாழ்க்கை ஏற்பட்ட ஒரு சோகமான கதை தான் இந்த புத்தகம். கண்டிப்பாக எல்லா

Read More