அ. மாதவையா

புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

அ. மாதையாவின் கிளாரிந்தா – நாவல் ஒரு பார்வை.

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு நடுப் பகுதியின் கதைக் களமான அ. மாதையாவின் கிளாரிந்தா ஆங்கில நாவலின் தமிழாக்கம் இந்நூல். அன்றைய தஞ்சாவூர் மன்னன் பிரதாப் சிங் ஆட்சியில் இருந்த

Read More