அருஞ்சொல் வெளியீடு

அபுனைவு

நானும் நீதிபதி ஆனேன் – ஒரு பார்வை.

ஒருவர் நீதிபதி ஆகிறார். அவர் செய்த முதல் வேலை என்ன தெரியுமா? தனக்கு முன்னால் செங்கோல் ஏந்திய ஊழியர் செல்லவேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அறிவிக்கிறார். “மைலார்ட்”

Read More