அரவிந்த மாளகத்தி

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்மொழிபெயர்ப்பு

கவர்ன்மென்ட் பிராமணன் – ஒரு பார்வை

அரவிந்த் மாளகத்தி  கன்னடமொழியில் மிகச்சிறந்த கவிஞரும் எழுத்தாளரும் ஆவார். கவிதைத்தொகுப்பு, சிறுகதைகள், நாவல், கட்டுரை தொகுப்பு, விமர்சனங்கள், நாட்டுப்புறவியல் என்று அவர் இயங்காத இலக்கிய வகைமையே இல்லை

Read More