அம்பை

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

உடலெனும் வெளி- (பெண்ணும் மொழியும், வெளிப்பாடும்)

தமிழில் பெண்ணெழுத்து பற்றியும், முதன் முதலில் பெண்ணியம் எப்படி வெளிப்பட்டது  அதற்கு எதிர்வினை எப்படியிருந்தது என்பது பற்றியும்  அம்பை எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பே இந்நூல்.. தம் முன்னுரையில்,

Read More