அன்னை ராஜேஸ்வரி பதிப்பகம்

புனைவு

காதலாகி… கசிந்து.. கண்ணீர் மல்கி

புதியமாதவியின்  “பச்சைக் குதிரை” புதினத்தை முன்வைத்து   ”பின்னை நவீனத்துவம் மையப்படுத்தப்பட்ட, முழுமைப்படுத்தப்பட்ட வரிசை முறைக்கும் இறுதிநிலைக்கும் உட்பட்ட அமைப்புகளை/ஒழுங்கமைவுகளை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிறது. ஆனால் அவ்வாறு

Read More