பாரதியார் நினைவு நூற்றாண்டு

அந்த சமயத்திலே நாட்டிலே புதிய விழிப்புணர்ச்சி தோன்றி வளர்ந்துகொண்டு வந்தது. அது சமூகத்தின் மேல் மட்டத்திலேயே பரவியிருந்தது. இந்த...
தமிழில் புதுக் கவிதைகள் என்ற வடிவம் பாரதியிடமிருந்தே பிறந்தன என்பதுதான் அனைவரும் அறிந்திருக்கிறோம். இலக்கியத்தில் ஒரு மரபு மாற்றம்...
நவீன தமிழ்க் கவிதையுலகம் சம காலத்து நவீன கவிதைகளைப் பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், நம் பாட்டன் பாரதி...