ரகு ராவணன்

கொள்ளையடிப்பதை தொழிலாகக் கொண்ட கூட்டங்கள்…! வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சி அமுலில் இருந்த காலம்…! இந்தியாவில் பரம்பரை பரம்பரையாக திருட்டு கொள்ளை...