மு. செல்லா 

கவிதைகள் பேசும் மொழி, சாதாரண புழங்கு மொழியிலிருந்து முற்றிலும் வேறானது. அதன் எல்லைகள் படிப்பவர்களின் எண்ணங்களில் மூழ்கி எழுந்து,...