முனைவர் மா.ச.இளங்கோமணி

ஒரு கதை பனுவல் வாசிக்கப்படுகின்ற போது அதன் உரிமையாளரின் படைப்பு யுக்தி முறையும் செய்த களம் பற்றியும் கலை...